Przetwarzanie danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych uczniów II Liceum Ogólnokształcacego w Zamościu  jest II Liceum Ogólnokształcące  w Zamościu:

adres: Zamość, ul. Partyzantów 68, 22-400 Zamość

telefon: 84 639 23 25

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych związanych z nauką
w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu pełni inspektor Ochrony Danych (IOD)

 

Inspektor Ochrony Danych

 

pani Agata Szwed
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD):

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW

Dane osobowe uczniów (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu:

 • wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Prawo oświatowe ? Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ? U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej ? Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
  (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
 • zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz dla ochrony mienia i zachowania 
  w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić II Liceum Ogólnokształcące w Zamościu na szkodę, poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) ? zgodnie z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe.
 • realizacji celów związanych z promocją działań II Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu przez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej ? informacji o sukcesach konkretnych uczniów, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których uczniowie brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków uczniów ? wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.

   

 • KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE

  Dostęp do danych osobowych uczniów wewnątrz struktury organizacyjnej będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy  II Liceum ogólnokształcące w Zamościu w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych.

  Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Kuratorium Oświaty, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej).

  Dane przetwarzanie w celach związanych z promocją Szkoły będą udostępniane, rozpowszechnienie poprzez umieszczenie na szkolnych tablicach informacyjnych, oficjalnej szkolnej stronie internetowej, na stronie Urzędu Miejskiego w Zamościu i mediach lokalnych.

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez II Liceum Ogólnokształcące w Zamościu przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW

W związku z nauką w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu,
Szkoła może przetwarzać w szczególności następujące dane uczniów:

Lp.  Kategorie danych Podstawa prawna
1. dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres  zamieszkania i zameldowania, itp. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Prawo oświatowe ? Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ? Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej ?  Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.
2. informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych)
3. dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr. telefonów, adres poczty elektronicznej Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Prawo oświatowe ? Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ? Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.
4. informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę.
5. Informacje nt. sytuacji wychowawczej ucznia
6. Informacje dotyczące frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu informacje nt. jego rozwoju
7. Informacje o wynikach ucznia w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach
8. wizerunek zarejestrowany poprzez instalację monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę. art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe ? Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.
9. Wizerunek ucznia utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video szkolnych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń Zgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów prawnych ucznia

 

PRAWO DOSTĘPU

Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.

PRAWO DO SKARGI

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych opisanych w rubryce 1-8 ucznia jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu. Przetwarzanie danych opisanych w rubryce nr 9 zależy od dobrowolnej zgody rodziców, opiekunów prawnych naszych uczniów. Brak zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących Państwa dziecka w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział.