Kalendarium Szkoły

1916/1917

10 XI 1916 r. ? w gmachu Akademii Zamojskiej następuje uroczyste otwarcie polskiej szkoły średniej pod nazwą Prywatne Gimnazjum Realne Żeńskie utworzonej przez Towarzystwo Naukowe Szkół Średnich i Wyższych. Dyrektorem zostaje p. Kazimierz Lewicki pełniący też taką funkcję w powstałym miesiąc wcześniej Publicznym Gimnazjum Realnym Męskim.

1917/1918

1917 r. ? od września tego roku uczennice obowiązuje (zarówno latem, jak i zimą ? nawet w czasie wakacji) noszenie aksamitnych czarnych czapek z amarantowym lampasem przypominających rogatywki. Wyhaftowana jest na nich złotymi (u uczennic klas V-VIII) lub srebrnymi (u uczennic klas I-IV) nićmi litera G. Strój szkolny stanowią plisowana spódnica i długa luźna bluzka z dużym białym kołnierzem.

Uczennice Gimnazjum Żeńskiego systematycznie odwiedzają pierwszy w Polsce szkolny ogród przyrodniczy założony w Zamościu przez p. Stefana Milera (w maju 1919. r. przekształcony w ogród zoologiczny).

28 VI 1918 r. ? Gimnazjum Żeńskie przechodzi pod opiekę Zarządu Okręgowego Polskiej Macierzy Szkolnej.

1918/1919

XI 1918 r. ? w obu gimnazjach w Zamościu odbywają się uroczystości związane z proklamowaniem wolnej i zjednoczonej Polski. Na pamiątkę odzyskania niepodległości na terenach należących do szkoły zostają posadzone dęby.

XII 1918 r. ? na dokumentach gimnazjum pojawia się pieczęć z orłem białym.

V 1919 r. ? zastępcą dyrektora Kazimierza Lewickiego do spraw Gimnazjum Żeńskiego zostaje p. Cecylia Kuncewiczowa.

1919/1920

IX 1919 r. ? następuje usamodzielnienie i upaństwowienie Gimnazjum Żeńskiego oraz nadanie mu imienia Marii Konopnickiej. Do szkoły zostaje zapisanych 230 uczennic.

W szkole powstaje I Żeńska Drużyna Harcerska im. Królowej Jadwigi.

1920/1921

9 X 1920 r. ? z powodu wybuchu wojny z bolszewikami nauka w szkole rozpoczyna się z opóźnieniem.

Do 8 klas szkoły uczęszcza 288 uczennic.

1921/1922

Przełożoną Gimnazjum Żeńskiego (zastępcą dyrektora Kazimierza Lewickiego) zostaje p. Wanda Madlerowa.

Odbywa się pierwszy egzamin dojrzałości w obu gimnazjach zamojskich.

1922/1923

1 IX 1922 r. ? p. Wanda Madlerowa zostaje pierwszą samodzielną dyrektorką Gimnazjum Żeńskiego.

1923/1924

26 II 1924 r. ? uczennice gimnazjum wystawiają widowisko muzyczne pt. ?Wieszczka lalek?

Zostaje wydana pierwsza gazeta szkolna ? dwutygodnik ?Wśród nas?.

1924/1925

Do szkoły zostaje wprowadzony Sejmik Szkolny ? forma samorządu szkolnego koordynującego działalność gmin (rad) klasowych.

Zainstalowanie pierwszego w szkole aparatu radiowego.

6-7 VI 1925 r. ? odbywa się pierwsze święto sportowe młodzieży zarządzone przez kuratorium.

1929/1930

1929 r. ? dyrektorką gimnazjum zostaje p. Maria Chrzanowska.

28-29 IX 1929 r. ? odbywa się pierwszy zjazd absolwentek.

1931/1932

1931 r. ? obowiązki dyrektora szkoły obejmuje p. Maria Kaczyńska i pełni je do wybuchu II wojny światowej.

1932/1933

IX 1932 r. ? wchodzi w życie nowa ustawa o szkolnictwie reorganizująca dotychczasowy model szkoły średniej ośmioklasowej, powstaje czteroklasowe gimnazjum i dwuklasowe liceum.

1935/1936

7 XI 1935 r. ? Gimnazjum Żeńskie im. Marii Konopnickiej otrzymuje sztandar.

1936/1937

IX 1936 r. ? w siedzibie gimnazjum zostaje otwarty oddział Centralnej Biblioteki Pedagogicznej ? ośrodek doskonalenia kadr nauczycielskich.

1937/1938

IX 1937 r. ? szkoła uzyskuje nazwę II Państwowego Liceum i Gimnazjum im. Marii Konopnickiej.

5-6 VI 1938 r. ? zostaje zorganizowany II Zjazd Absolwentów.

1938/1939

IV 1939 r. ? w Księdze Protokołów Rady Pedagogicznej zostaje odnotowany ostatni przedwojenny wpis, który dotyczy kwestii obrony przeciwlotniczej w wypadku wojny, uczniowie mają zostać przeszkoleni w zakresie służby ratowniczej.

V 1939 r. ? wychodzi ostatni (trzeci) numer szkolnej gazety ?Nasze jest jutro?.

1939/1940

IX 1939 r. ? pani dyrektor Gimnazjum Żeńskiego przekazuje sztandar szkoły p. Michałowi Bojarczukowi z poleceniem ukrycia go przed Niemcami (sztandar został zakopany w piwnicy budynku mieszkalnego, gdzie przetrwał do wyzwolenia).

3 IX 1939 r. ? odbywa się uroczysta msza św. w kościele pw. Św. Katarzyny, zakończona modlitwą za Ojczyznę.

4 IX 1939 r. ? nie odbywa się wyznaczona przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego inauguracja roku szkolnego.

W gmachu Akademii Zamojskiej zostaje zorganizowany polski szpital polowy.

26 X 1939 r. ? rozpoczynają się lekcje (według przedwojennych zasad) w gmachu Szkoły Powszechnej nr 1 (?Mickiewiczówce? przy przejeździe kolejowym), zajęcia odbywają się na dwie zmiany: przed południem ? w Gimnazjum i Liceum im. Marii Konopnickiej, po południu ? w Gimnazjum i Liceum im. Jana Zamoyskiego. Zapisuje się ok. 200 dziewcząt.

Powstaje Tajna Organizacja Nauczycielska.

15 XI 1939 r. ? władze niemieckie rozwiązują Kuratorium Lubelskiego Okręgu Szkolnego.

29 XI 1939 r. ? następuje zamknięcie gimnazjum i liceum przez władze niemieckie (ok. godz. 10.30 do budynku przybywają oficerowie niemieccy z nakazem przerwania zajęć i odesłania uczniów do domów). W tej sytuacji dyrektor szkoły p. Maria Kaczyńska podejmuje decyzję o tajnym nauczaniu.

X 1939 r. ? po otrzymaniu instrukcji z kuratorium w Lublinie rozpoczyna się organizacja tajnego nauczania wszystkich przedmiotów na poziomie szkół średnich (pod pozorem szkół zawodowych).

W tajnym nauczaniu biorą udział nauczyciele gimnazjum żeńskiego: p. Lucyna Kniaziowa, p. Michał Bojarczuk, p. Halina Rogińska, p. Tadeusz Gajewski ? j. polski, p. Piotr Bohuszewicz, p. Maria Kaczyńska ? matematyka, p. Maria Markuszewska ? j. francuski, p. Zofia Ronikier ? j. niemiecki, p. Halina Biedrzycka, p. Helena Woźniak ? łacina i p. Weronika Wawryn ? rysunek.          

II 1940 r. ? następują aresztowania nauczycieli prowadzących tajne nauczanie w Zamościu, zostają oni wkrótce uwolnieni z całkowitym zakazem prowadzenia prywatnych lekcji.

5 V 1940 r. ? zostaje aresztowana uczennica i harcerka Grażyna Kierszniewska.

7 VII 1940 r. ? na Rotundzie odbywa się egzekucja Grażyny Kierszniewskiej.

1942/1943

Na skutek wysiedleń i aresztowań w Zamościu pozostaje jeden duży komplet tajnego nauczania prowadzony przez p. Stanisławę Żochowską.

1943/1944

W tajnym nauczaniu na poziomie szkoły średniej w Zamościu i okolicach bierze udział 25 nauczycieli oraz 200 uczniów.

VI 1944 r. ? odbywa się konspiracyjna matura. Egzamin zdaje 5 dziewcząt. Ogółem przez komplety konspiracyjne przewija się 450 dziewcząt, naucza w nich 9 nauczycieli.

W Oświęcimiu zostaje zamordowany nauczyciel matematyki p. Piotr Bohuszewicz.

VII 1944 r. ? na Rotundzie odbywa się egzekucja uczennicy Haliny Białówny.

1944/1945

26 VII 1944 r. ? życie szkoły po wyzwoleniu Zamościa organizuje p. Stanisława Żochowska ? przedstawicielka władz tajnego nauczania.

Władze miejskie oddają do dyspozycji dyrekcji dwa budynki: przy ul. Orlej z przeznaczeniem na internat żeński i budynek byłego gimnazjum żydowskiego, w którym ma się mieścić internat męski.

17 VIII 1944 r. ? w związku z poleceniem Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego gimnazja przejmują tę część gmachu, którą zajmowały w 1939 r. Dyrektorką Gimnazjum Żeńskiego zostaje mianowana p. Stanisława Żochowska-Kunowa, a dyrektorem Gimnazjum Męskiego ? p. Michał Bojarczuk.

1 IX 1944 r. ? następuje uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego zakończona złożeniem wieńców i kwiatów na Rotundzie.

XI 1944 r. ? wznawia działalność harcerstwo. Opiekę nad harcerkami przejmuje p. Lucyna Kniaziowa.

V 1945 r. ? po raz pierwszy obchodzone są uroczystości 1 Maja jako państwowego święta pracy.

9 V 1945 r. ? młodzież szkolna bierze udział w uroczystościach w związku z zakończeniem działań wojennych.

1945/1946

1945 r. ? obowiązki dyrektora szkoły obejmuje p. Maria Kaczyńska, a jej zastępcy ? p. Lucyna Kniaziowa.

V 1946 r. ? w szkole powstaje Koło Krajoznawcze. Jego członkinie pracują pod okiem p. Aurelii Pieszkowej ? nauczycielki zajęć praktycznych.

15-16 VI 1946 r. ? w trzydziestolecie istnienia liceów zamojskich odbywa się pierwszy powojenny zjazd wychowanków uwieńczony odsłonięciem w kościele pw. Św. Katarzyny tablic pamiątkowych ku czci pomordowanych przez Niemców profesorów i uczniów obu szkół.

1946/1947.

Na terenie szkoły zostają zorganizowane świetlica i czytelnia uczniowska.

XII 1946 r. ? p. Emil Kulczycki powołuje do życia Koło Przyjaciół Żołnierza.

1946 r. ? w szkole powstaje Liga Morska i Kolonialna licząca ok. 240 uczennic. Opiekę nad nią sprawuje p. Roman Różycki.

18 IV 1947 r. ? Rada Pedagogiczna postanawia, że obowiązującym strojem letnim jest biała bluzka z tarczą, granatowa spódniczka, granatowy beret ze znaczkiem i białe krótkie skarpetki.

IV 1947 r. ? powstaje Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. Opiekunką uczennic zostaje pani dyrektor Maria Kaczyńska.

V 1947 r. ? powstaje Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej ?Wici?. Opiekę sprawuje p. Józefa Jakoniewska ? nauczycielka geografii.

9 VI 1947 r. ? zostaje powołane Towarzystwo Opieki nad Rotundą i Majdankiem zrzeszające wszystkie uczennice. Opiekunką jest pani dyrektor Maria Kaczyńska.

1948/1949

IX 1948 r. ? powstaje hufiec szkolny Powszechnej Organizacji ?Służba Polsce?. Komendantką zostaje p. Anna Gacanowska.

IX 1948 r. ? zostaje założony Związek Młodzieży Polskiej. Opiekunką zostaje p. Józefa Jakoniewska.

28 II 1949 r. ? zapada decyzja o zmianie czapek obu gimnazjów, aby odróżnić ich uczniów od uczniów innych szkół.

III 1949 r. ? powstaje Szkolne Koło Odbudowy Warszawy.

1949/1950

Następuje zmiana nazwy szkoły na Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego im. Marii Konopnickiej.

Dyrektorką szkoły zostaje p. Halina Porębska.

1951/1952

Szkoła znajduje się na 5. miejscu w okręgu pod względem wyników nauczania (według ustaleń konferencji w Lublinie).

1953/1954

1953 r. ? obowiązki dyrektora szkoły przejmuje p. Kazimierz Macias.

1954/1955

1954 r. ? szkoła uzyskuje nazwę II Państwowego Liceum im. Marii Konopnickiej.

1958/1959

28 XII 1958 r. ? następuje podłączenie centralnego ogrzewania w całym budynku Akademii Zamojskiej.

1959/1960

26-27 IX 1959 r. ? w czterechsetną rocznicę urodzin Szymona Szymonowica odbywa się Zjazd Absolwentów połączony ze Zjazdem Naukowym.

Szkoła otrzymuje sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski.

1961/1962

Liceum zostaje uznane za szkołę wiodącą w województwie lubelskim.

1962/1963

9 VI 1963 r. ? w związku z dwudziestą rocznicą pacyfikacji Zamojszczyzny zostaje położony kamień węgielny pod budowę nowego budynku szkoły przy ul. Partyzantów.

1964/1965

9 V 1965 r. ? II Liceum Ogólnokształcącemu im. Marii Konopnickiej zostaje przekazany nowy budynek szkolny przy ul. Partyzantów. W uroczystości bierze udział minister oświaty p. Wacław Tułodziecki.

1965 r. ? szkoła zostaje ośrodkiem eliminacji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie. Przewodniczącym olimpiady jest pan dyrektor Kazimierz Macias.

1965/1966

30 III 1966 r. ? na konferencji w Lublinie liceum zostaje uznane za wiodące i eksperymentalne dzięki wprowadzeniu maszynopisania jako nowego przedmiotu nauczania.

1966/1967

1 IX 1966 r. ? placówka zostaje przekształcona w koedukacyjną. W pierwszej rekrutacji przyjęto 17 chłopców.

Następuje otwarcie pierwszego w województwie lubelskim półinternatu.

Odbywa się spotkanie uczniów szkół noszących imię Marii Konopnickiej.

24 IX 1966 r. ? zostają zorganizowane obchody 50-lecia szkoły połączone ze zjazdem absolwentów. P. Lucyna Kniaziowa przekazuje panu dyrektorowi Kazimierzowi Maciasowi przedwojenny sztandar szkoły.

1967/1968

3 XI 1967 r. ? następuje uroczyste otwarcie boiska szkolnego (pierwszego w Zamościu z asfaltową nawierzchnią).

1968/1969

Obowiązki dyrektora przejmuje p. Zdzisław Bielecki.

1969/1970

II LO zostaje szkołą bazową postępu pedagogicznego dla ośmiu liceów ogólnokształcących w województwie zamojskim.

1970/1971

W II LO zostają wprowadzone klasy profilowane.

1973/1974

Po raz pierwszy odbywa się uroczyste przyjęcie pierwszoklasistów do społeczności uczniowskiej połączone ze ślubowaniem i świętem Patronki Szkoły.

1975/1976

Zostaje powołany Zespół Szkół Ogólnokształcących, w skład którego wchodzą II LO im. Marii Konopnickiej, LO dla Pracujących oraz LO Korespondencyjne.

Dyrektorem zespołu zostaje p. Wacław Frączek.

1978/1979

Szkoła zajmuje czwarte miejsce w województwie pod względem liczby absolwentów przyjętych na studia.

Obowiązki dyrektora szkoły przejmuje p. Antoni Huszalak.

1980/1981

26 X 1980 r. ? odbywa się Ogólnopolski Zjazd Szkół im. Marii Konopnickiej.

1981/1982

12 XII 1981 r. ? Służba Bezpieczeństwa aresztuje na terenie szkoły ucznia klasy IV c, działacza Konfederacji Polski Niepodległej, Radosława Sarnickiego. Młodzież proklamuje strajk w obronie kolegi, okupując budynek szkoły.

II-VIII 1982 r. ? obowiązki dyrektora pełni p. Eleonora Tymosz.

1982 r. ? nie odbywa się studniówka (od 13.XII.1981 r. w Polsce obowiązuje stan wojenny).

1982/1983

1982 r. ? dyrektorem zostaje p. Tadeusz Staniszewski.

1984/1985

19 IV 1985 r. ? szkoła obejmuje patronat nad Miejscami Pamięci Narodowej ? mogiłami na Rotundzie (dwa rzędy kwater wojennych).

1985/1986

11-13 IV1986 r. ? w szkole mają miejsce Zawody Centralne XII Olimpiady Geograficznej dla Szkół Średnich.

24-25 IV 1986 r. ? odbywa się Zjazd Absolwentów z okazji 70-lecia utworzenia I i II LO.

1986/1987

Z inicjatywy uczniów w zostaje zorganizowana zbiórka pieniędzy na budowę pomnika Jana Zamoyskiego.

III-IV1987 r. ? uczniowie szkoły biorą udział w zdjęciach do filmu ?Przeprawa?.

1989/1990

11 XI 1989 r. ? po raz pierwszy po wojnie odbywa się apel z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.

Samorząd Uczniowski wydaje swoją pierwszą gazetkę.

25 I 1990 r. ? Rada Pedagogiczna II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej zgłasza wniosek, aby wystąpić do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Zamościu w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i powrotu do starej nazwy i struktury organizacyjnej szkół.

1990/1991

Obowiązki dyrektora obejmuje p. Henryk Poździk.

Następuje uroczyste poświęcenie sztandaru szkoły w kościele pw. św. Krzyża.

22 XII 1990 r. ? po raz pierwszy w szkole odbywa się uroczysty opłatek.

20 III 1991 r. ? w kościele pw. św. Krzyża ma miejsce poświęcenie krzyży, które zostają uroczyście zawieszone w budynku szkoły.

1991/1992

2 X 1991 r. ? odbywa się spotkanie z ostatnim ordynatem Zamościa p. Janem Zamoyskim.

1992/1993

Obowiązki dyrektora szkoły obejmuje p. Jadwiga Socha.

18-21 III 1993 r. ? członkowie Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego reprezentują szkołę na zlocie liceów imienia Marii Konopnickiej organizowanym przez II LO im. M. Konopnickiej w Katowicach.

19 V ? 2 VI 1993 r. ? w II LO zostają zorganizowane pokazy ekologiczno-chemiczne ?Szkodliwy wpływ związków chemicznych na środowisko?. Łącznie w pokazach uczestniczy 1050 uczniów z różnych szkół.

1993/1994

27 X 1993 r. ? następuje uroczyste otwarcie czytelni szkolnej.

Samorząd Uczniowski zostaje organizatorem i gospodarzem V Sejmiku Samorządów Szkolnych Szkół Średnich Zamościa.

Uczn28 II 1994 r. ? w ramach międzynarodowego programu GREEN zostaje zorganizowana sesja naukowa prowadzona przez uczniów dla dyrektorów szkół średnich, władz oświatowych i miejskich.

1994/1995

Powstaje przyrodnicza klasa autorska przygotowująca do studiów medycznych i rolniczych. Program nauczania opracowują nauczyciele p. Zofia Orzechowska (chemia), p. Henryka Rycyk (biologia) i p. Kazimierz Musiał (fizyka).

21 XII 1994 r. ? ukazuje się pierwszy numer szkolnej gazety ?Gryps?.

1995/1996

II LO staje się samodzielną jednostką organizacyjną.

5-8 V 1996 r. ? szkoła gości grupę uczniów francuskich ze szkoły w Leyment koło Lyonu.

1996/1997

24 IX 1996 r. ? w szkole odbywa się spotkanie z pisarką p. Barbarą Rybałtowską. Absolwentka wspomina czas spędzony w II LO. Przeżycia związane z tym okresem są opisane w powieści ?Koło graniaste?.

1997/1998

Obowiązki dyrektora szkoły obejmuje p. Ireneusz Hajduk.

II LO zostaje najwyżej punktowaną placówką oświatową na Lubelszczyźnie w ogólnopolskim rankingu prowadzonym przez Szkołę Główną Handlową (37. miejsce na 196 szkół w Polsce).

1998/1999

Szkoła uzyskuje 19. miejsce w ogólnopolskim rankingu prowadzonym przez Szkołę Główną Handlową.

1999/2000

1 II 2000 r. ? odbywa się badanie pilotażowe ?Egzamin dojrzałości 2002 z języka polskiego?.

3 III 2000 r. ? w szkole goszczą przedstawiciele Ambasady Francji w Warszawie

5 IV 2000 r. ? szkoła uczestniczy w I Zamojskich Targach Edukacyjnych.

9-10 V 2000 r. ? odbywa się egzamin dojrzałości z matematyki i chemii połączony z egzaminem wstępnym na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

2000/2001

4 X 2000 r. ? uczniowie szkoły biorą udział w projekcie ?Młodzi Głosują. Wybory Prezydenckie 2000?.

18 IV 2001 r. ? szkołę odwiedza delegacja z miasta partnerskiego Schwäbisch Hall

8-9 VI 2001 r. ? ma miejsce zjazd absolwentów z okazji 85-lecia szkoły.

2001/2002

20 XII 2001 r. ? szkoła otrzymuje wyposażenie pracowni komputerowej (10 stanowisk komputerowych). Darczyńcami są absolwenci II LO, maturzyści z roku 1984 ? państwo Anna i Wojciech Sobierajowie.

21 III 2002 r. ? po raz pierwszy zostaje zorganizowany Dzień Otwarty Szkoły promujący II LO w lokalnym środowisku.

2002/2003

18 i 22 X 2002 r. ? odbywa się w szkole debata kandydatów na Prezydenta Miasta Zamościa. Uczestniczą w niej p. Jerzy Bondyra, p. Maria Gmyz, p. Marek Grzelaczyk, p. Witold Tkaczyk i p. Marcin Zamoyski.

2003/2004

16 XII 2003 r. ? w II LO obywa się podsumowanie konkursu Unii Polityki Realnej. W uroczystości zakończenia konkursu biorą udział przewodniczący UPR p. Janusz Korwin-Mikke, prezydent Zamościa p. Marcin Zamoyski,

15 I 2004 r. ? ?Ergo Sum? ? uczniowska gazeta wydawana w szkole ? zajmuje I miejsce w konkursie ?Co w szkole piszczy?? zorganizowanym przez WSZiA w Zamościu.

11-12 V 2004 r. ? w szkole odbywa się ostatnia matura w starej formule.

V 2004 r. ? II LO zostaje zaliczone do grupy 158 szkół najwyżej ocenionych w rankingu Komitetu Głównego Olimpiad oraz Towarzystwa Szkół Twórczych. Zostaje on sporządzony na podstawie wyników młodzieży w olimpiadach międzynarodowych i krajowych w latach 1983-2003. Z tej okazji dyrektor II LO p. Ireneusz Hajduk odbiera list gratulacyjny od p. Krystyny Łybackiej, Minister Edukacji Narodowej i Sportu. W ciągu 20 lat II LO przygotowało 55 uczniów do udziału w centralnych eliminacjach olimpiad i konkursów przedmiotowych.

15 VI 2004 r. ? uczniowie szkoły zajmują I miejsce w akcji ?Gorączka Złota?, gdyż udaje im się zebrać 19,23 kg ?złotych? monet.

2004/2005

1 X 2004 r. ? II LO uzyskuje certyfikat ?Szkoły z klasą?.

2005/2006

21 II 2006 r. ? podpisane zostaje porozumienie o współpracy II LO z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną.

2006/2007

5-11 II 2007 r. ? zostaje zorganizowana tzw. ? biała szkoła? w Zakopanem,

II 2007 r. ? po raz pierwszy szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Programie Profilaktycznym ?Mam haka na raka?,

2007/2008

Dyrektorem szkoły zostaje p. Beata Chmura.

Powstaje nowe ogrodzenie terenu wokół budynku szkoły.

9 VI 2008 r. ? II LO organizuje jubileusz 100-lecia urodzin p. Lucyny Kniaź, która przepracowała w naszej szkole 29 lat jako nauczyciel języka polskiego. Była także wieloletnim zastępcą dyrektora II LO w Zamościu. Pani Kniaź przechowywała podczas II wojny światowej sztandar szkolny oraz część zasobów biblioteki szkolnej.

2008/2009

25 IX 2008 r. ? uczniowie szkoły wystawiają sztukę z okazji 450. rocznicy urodzin Szymona Szymonowica.

12 XI 2008 r. ? II LO odwiedza Jego Ekscelencja Ks. Biskup Wacław Depo.

13 III 2009 r. ? w szkole gości wicewojewoda p. Henryka Strojnowska, która wygłasza prelekcję dla maturzystów zatytułowaną ?Wolność wytargowana w 1989 roku?.

2009/2010

17 IX 2009 r. ? w Galerii ?Wieszak? II LO zostaje uroczyście otwarta wystawa ?Golgota Wschodu? prezentująca fotografie z Katynia i Kuropat.

5 X 2009 r. ? II LO odwiedza grupa wolontariuszy z kościołów chrześcijańskich Stanów Zjednoczonych Convoy of Hope.

XII 2009 r. ? II Liceum Ogólnokształcącemu zostaje nadany Medal Pamiątkowy Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża za szczególne zaangażowanie w realizację programu aktywizującego lokalne środowiska społeczne do działań związanych z honorowym krwiodawstwem.

Zostaje odnowiona elewacja budynku szkoły.

2010/2011

X 2010 r. ? dla uczczenia 100. rocznicy śmierci patronki w szkole zostaje zorganizowany Tydzień Marii Konopnickiej.

28 III ? 1 IV 2011 r. ? w ramach projektu edukacyjnego ?Express Your Knowledge? zorganizowanego przez AIESEC szkoła po raz pierwszy gości studentów z Chin, Wietnamu i Chorwacji.

1 VI 2011 r. ? ponad 200 uczniów bierze udział w I Szkolnym Dniu Sportu.

2011/2012

23 III 2012 r. ? uczniowie szkoły prezentują gimnazjalistom efekty pracy nad realizacją pierwszego etapu projektu ,,Literacka Zamojszczyzna?. Zostają przedstawione sylwetki Bolesława Leśmiana, Marka Grechuty, ks. Krzysztofa Guzowskiego i Piotra Szewca.

2012/2013

14 XI 2012 r. ? w szkole odbywa się spotkanie przedstawicieli Samorządów Uczniowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. .

19-22 III 2013 r. ? II LO jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna w regionie zostaje zaproszona przez europosła p. Arkadiusza Bratkowskiego do Brukseli. Uczestnikami wycieczki są laureaci zorganizowanego w II LO Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej.

5 IV 2013 r. ? w zamojskim ratuszu odbywa się 1. sesja Młodzieżowej Rady Miasta Zamość. Jej pomysłodawcami są uczniowie II LO Wojciech Łoś, Karol Lewandowski i Adrian Daśko.

2012/2013 ? w II LO realizowane są innowacje pedagogiczne ?Aktywni twórcy, świadomi odbiorcy kultury?, ?Komunikuj się skutecznie?, ?Uczymy się aktywności fizycznej z myślą o przyszłości?, ?Wiedza oraz działanie podstawą ochrony zdrowia i życia ludzkiego?; projekty unijne ?Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM?, ?Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne?, ?Aktywni to my?, ?Program Efektywnych Praktyk Studenckich? oraz programy autorskie ?Grafika komputerowa?, ?Laboratorium przyrody?, ?Podstawy e-dziennikarstwa?, ?Podstawy architektury i urbanistyki?, ?Łacina w medycynie?.

2013/2014

21 XI 2013 r. ? uczniowie po raz pierwszy włączają się do międzynarodowej akcji obchodów Dnia Życzliwości.

26 XI 2013 r. ? II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Zamościu otrzymuje prestiżowy tytuł ?Szkoła Odkrywców Talentów? przyznawany przez MEN i Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

.

III 2014 r. ? w szkole zostaje zorganizowany I Festiwal Talentów.

7 IV 2014 r. ? gościem II LO jest wicemarszałek województwa lubelskiego p. dr Krzysztof Grabczuk. Uczniowie uczestniczą w dyskusji na temat ?Zostać w kraju czy wyjechać? Perspektywy dla młodych ludzi w naszym województwie?.

8 IV 2014 r. ? otwarcie wystawy ?Droga Polaków do wolności? w ramach konkursu ?Młodzi dla wolności?

24 IV 2014 r. ? po raz pierwszy w szkole mają miejsce obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich..

18 V 2014 r. ? w szkole odbywa się miejska debata ?Aktywne Kobiety?,

VI 2014 r. ? budynek dawnego internatu zostaje przekazany zamojskiej prokuraturze.

2014/2015

30 X 2014 r. ? II Liceum Ogólnokształcące w Zamościu otrzymuje tytuł Szkoły Sukcesu przyznany przez Prezydenta Miasta Zamość p. Marcina Zamoyskiego w dowód uznania osiągnięć w nauczaniu i uzyskania wysokiego wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej w latach 2012-2014.

17-25 XI 2014 r. ? uczniowie szkoły wyjeżdżają do Norymbergii. Wycieczka odbywa się w ramach wymiany młodzieży, która stanowi element projektu ,,Zapomniane historie ? zapomniani ludzie?.

26 III 2015 r. ? młodzież bierze udział w spotkaniu z p. Aldoną Dragan-Gawecką, absolwentką II LO, autorką książki ?Mój Zamość?..

22-28 III 2015 r. ? uczniowie II LO uczestniczą w spotkaniu w Izraelu w Kfar Silver zorganizowanym w ramach projektu Zamojskiego Centrum Wolontariatu ,,Zapomniane historie ? zapomniani ludzie?.

2015 r. ? zostaje zakończony projekt ?Wirtualne Laboratorium Fizyczne ? Nowoczesną Metodą Nauczania?. Efektem pracy uczniów kl. III a jest uzyskanie 4. miejsca w konkursie na innowacyjny projekt końcowy.

2015 r. ? II LO w Zamościu uzyskuje certyfikat Ogólnopolskiego Programu Wiarygodna Szkoła.

2015/2016

II LO otrzymuje Certyfikat Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła 2015..

7-15 XI 2015 r. ? uczniowie biorą udział w projekcie ?International Youth Meeting ? Batteries for the Wehrmacht? wraz z młodzieża z Wiednia i Berlina. Projekt jest finansowany przez ?Johanna Quandt Foundation?.

11 XII 2015 r. ? II LO gości dziesięciu studentów z Yangtze Normal University w Chogquing, którzy w ramach międzynarodowej wymiany studiują na KUL-u w Lublinie.

8 III 2016 r. ? podczas uroczystej gali w Teatrze Wielkim w Warszawie II LO otrzymuje prestiżowy tytuł ?Szkoła Dialogu 2015?.

25 IV 2016 r. ? Radni Miasta Zamościa podejmują uchwałę w sprawie nadania rondu przy zbiegu ulic Żdanowskiej, Lipskiej, św. Piątka i Orląt Lwowskich imienia Wandy Madlerowej ? pierwszej dyrektorki Gimnazjum Żeńskiego w Zamościu.

27 IV 2016 r. ? na deskach Zamojskiego Domu Kultury grupa teatralna ?Istny dramat? wystawia spektakl pt. ?Miłość doktorem?.

17 V 2016 r. ? w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia szkoły i związanego z nim projektu ?Aby zachować pamięć o ludziach i ich czynach? w szkolnej Galerii ?Wieszak? następuje otwarcie wystawy poświęconej poetce Urszuli Kozioł, absolwentce II LO.

6 VI 2016 r. ? w Centrum Kultury Filmowej ?Stylowy? zostaje otwarta wystawa pt. ?Początki? obejmująca fotografie z pierwszych lat istnienia szkoły.