Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

Począwszy od roku 2001, 26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków, dzień mający przypominać o korzyściach płynących ze znajomości języków obcych i zachęcać do ich nauki ? nieważne, czy po to, by łatwiej znaleźć pracę, móc porozumieć się na zagranicznym wyjeździe, poznać obcą kulturę, czy też dla samej satysfakcji z opanowania nowego języka. Wydarzenie to ma również podkreślić znaczenie wszystkich języków którymi  porozumiewamy się w Europie.

Czytaj więcej...

Thumbnail image

W dniach 08-12 września w ramach projektu Global Citizen High School gościła w naszej szkole dwójka zagranicznych studentów.

Czytaj więcej...

Dnia 15 września 2014 roku klasy 3a, 2a, 2k, 2d oraz 2i uczestniczyły w pokazach z
fizyki tradycyjnie organizowanych na Wydziale Matematyki, Fizyki i
Informatyki UMCS już od ponad 60 lat. Prezentowane doświadczenia dotyczące tematyki
fal i drgań, rozszerzalności cieplnej, temperatury i efektów cieplnych oraz praw fizycznych ukrytych w tradycyjnych zabawkach dla dzieci wywarły duże wrażenie na młodzieży licznie zgromadzonej na sali wykładowej.
Dodatkowym elementem wycieczki do Lublina było zwiedzanie Starego Miasta.
Opiekunami wycieczki byli: p. Marcin Bartnik, p. Ewa Hajduk-Pietroń oraz p. Piotr Mróz

Zapraszamy rodziców uczniów klas II na spotkanie z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami klas w piątek 26 września 2014r na godzinę 15:30.

Zapraszamy rodziców uczniów klas III na spotkanie z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami klas w środę 24 września 2014r na godzinę 15:30.

Pomoc socjalna dla ucznia 

Stypendia szkolne/socjalne/ warunki otrzymania

 1. O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń, którego dochód netto na osobę w rodzinie wynosi 514 zł.
 2. Świadczenie 500 + nie wlicza się do dochodu
 3. Zamieszkiwanie na terenie miasta Zamość( nie zameldowanie)
 4. Wnioski do pobrania w księgowości (u pedagoga) - II p.
 5. Wniosek wypełnia rodzic(pełnoprawny opiekun) ucznia lub uczeń pełnoletni.
 6. Termin składania wniosków 1 ? 15 września do księgowości(pedagoga szkolnego).
 7. Uczniowie zamieszkali poza Zamościem uzyskują informacje o stypendiach w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej.
 8. Rodzice(prawni opiekunowie) ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący  stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Zamość o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
 9. Wysokość stypendium wynosi miesięcznie: 

a) przy dochodzie na członka rodziny od 0 zł do 100 zł - 110 zł,

b) przy dochodzie na członka rodziny od 101 zł do 200 zł - 105 zł,

c) przy dochodzie na członka rodziny powyżej 201 zł - 100 zł.

Zasiłek szkolny(losowy) ? warunki otrzymania:

 • dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego w rodzinie ucznia mającego przejściowo wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia(choroba, śmierć, wypadek, pożar)
 • zamieszkiwanie  na terenie miasta Zamość
 • uczęszczanie do szkoły
 • wniosek można pobrać w księgowości i u pedagoga szkolnego
 • wniosek wypełnia rodzic lub uczeń pełnoletni
 • wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Zamość ul. Rynek Wielki 1, do Pana Piotra Toczka.  

Obiady dla uczniów:

 

 • w szkole istnieje możliwość korzystania z obiadów w formie Cateringu, dostarczanych przez firmę ?DAVIG? Żywienie Dzieci i Młodzieży Stanisława Worytko
 • uczniowie mogą korzystać z dofinansowania do obiadów w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej i w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie(decyzję o dofinansowaniu należy złożyć w sekretariacie szkoły)
 • dochód na osobę w rodzinie uprawniający do pokrycia kosztów obiadu wynosi w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu 771 zł.
 • z obiadów mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły
 • ceny obiadów dla uczniów: pełny obiad-7.50, II danie - 6.50, zupa - 2 zł
 • pomoc jest przyznawana na wniosek rodzica(opiekuna prawnego,  pełnoletniego ucznia)
 • termin składania wniosków 6 września.

Wyprawka szkolna: dotyczy uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie

kształcenia specjalnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum) przysługuje pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego.

Czytaj więcej...

WAŻNY KOMUNIKAT!

W związku z koniecznością zorganizowania nauki religii dla członków wszystkich kościołów lub związków wyznaniowych, do których należą uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu, proszę o wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie właściwego oświadczenia.

Informuję również, że niezależnie od uczęszczania na lekcje religii uczniowie mają prawo uczestniczenia w lekcjach etyki, co również wymaga złożenia odpowiedniego oświadczenia.

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy życzą sobie uczestniczenia ucznia wyłącznie w lekcjach etyki składają oświadczenie dotyczące tego przedmiotu.

Do pobrania:

Oświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii katolickiej: pobierz

Oświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii poza szkołą: pobierz

Oświadczenie o uczęszczaniu na lekcje etyki: pobierz

 

 

Uroczystość rozpocznie się 1 września 2014 o godzinie 9:00 Mszą Świętą w kościele Św. Krzyża. Następnie o godzinie 10:15 w sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie dyrekcji i wychowawców z uczniami klas I. W tym samym czasie klasy II i III będą miały spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.