Rekrutacja

  

ulotka rekrutacyjnea 2022 1

instagram2016-logo655 logo fejsa

 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. MARII KONOPNICKIEJ W ZAMOŚCIU

ROK SZKOLNY 2022/2023

          

Dla kandydata - system nabór, wniosek online

 

Profile klas  

   Profil klasy

Rozszerzenia

Dodatkowy przedmiot w rekrutacji

A

Matematyczna

Matematyka

Język angielski

Matematyka i fizyka

B

Biologiczno-chemiczna

Biologia

Chemia

Biologia i chemia 

C

Językowa

Język polski

Język angielski

 

Język angielski i drugi język obcy nowożytny

D

Humanistyczna

Język polski

Historia

Historia i wos

E

Europejska

WOS

Geografia

Geografia i język angielski 

F

Menadżerska

Matematyka

Geografia

Geografia i język angielski

 

Wybór języka angielskiego z podziałem na grupy zaawansowane i niezaawansowane

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

1. Od 16.05.2022r. do 24.06.2022r. - Złożenie przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły, podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego w  szkole pierwszego wyboru.

2. Od 24.6.2022r. do 14.07.2022r, do godz. 15.00 - Przyjmowanie przez szkołę pierwszego wyboru wymaganych dokumentów (oryginał lub kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz 2 podpisane fotografie w formacie legitymacyjnym).

3. 22.07.2022r. - Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4. Od 22.07.2022r. do 28.07.2022r. - Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo przez kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w wybranej szkole poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 5. 29.07.2022r, do godz. 14 - Publikacja list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych

 Regulamin rekrutacji do II LO - tutaj