Pomoc socjalna

Pomoc socjalna dla ucznia 

Stypendia szkolne/socjalne/ warunki otrzymania

 1. O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń, którego dochód netto na osobę w rodzinie wynosi 514 zł.
 2. Świadczenie 500 + nie wlicza się do dochodu
 3. Zamieszkiwanie na terenie miasta Zamość( nie zameldowanie)
 4. Wnioski do pobrania w księgowości (u pedagoga) - II p.
 5. Wniosek wypełnia rodzic(pełnoprawny opiekun) ucznia lub uczeń pełnoletni.
 6. Termin składania wniosków 1 ? 15 września do księgowości(pedagoga szkolnego).
 7. Uczniowie zamieszkali poza Zamościem uzyskują informacje o stypendiach w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej.
 8. Rodzice(prawni opiekunowie) ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący  stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Zamość o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
 9. Wysokość stypendium wynosi miesięcznie: 

a) przy dochodzie na członka rodziny od 0 zł do 100 zł - 110 zł,

b) przy dochodzie na członka rodziny od 101 zł do 200 zł - 105 zł,

c) przy dochodzie na członka rodziny powyżej 201 zł - 100 zł.

Zasiłek szkolny(losowy) ? warunki otrzymania:

 • dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego w rodzinie ucznia mającego przejściowo wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia(choroba, śmierć, wypadek, pożar)
 • zamieszkiwanie  na terenie miasta Zamość
 • uczęszczanie do szkoły
 • wniosek można pobrać w księgowości i u pedagoga szkolnego
 • wniosek wypełnia rodzic lub uczeń pełnoletni
 • wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Zamość ul. Rynek Wielki 1, do Pana Piotra Toczka.  

Obiady dla uczniów:

 

 • w szkole istnieje możliwość korzystania z obiadów w formie Cateringu, dostarczanych przez firmę ?DAVIG? Żywienie Dzieci i Młodzieży Stanisława Worytko
 • uczniowie mogą korzystać z dofinansowania do obiadów w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej i w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie(decyzję o dofinansowaniu należy złożyć w sekretariacie szkoły)
 • dochód na osobę w rodzinie uprawniający do pokrycia kosztów obiadu wynosi w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu 771 zł.
 • z obiadów mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły
 • ceny obiadów dla uczniów: pełny obiad-7.50, II danie - 6.50, zupa - 2 zł
 • pomoc jest przyznawana na wniosek rodzica(opiekuna prawnego,  pełnoletniego ucznia)
 • termin składania wniosków 6 września.

Wyprawka szkolna: dotyczy uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie

kształcenia specjalnego.