Pliki do pobrania

1. Karta monitorowania realizacji podstawy programowej - tutaj

2. Oswiadczenie o realizacji podstawy programowej i programu nauczania - tutaj

3. Klasyfikacja śródroczna/roczna, arkusz dla nauczycieli -  tutaj

4. Klasyfikacja końcoworoczna/szkolna klasy III - tutaj

5. Karta rozliczenia godzin ponadwymiarowych - tutaj

6. Zgoda na wyjście klasy - tutaj