Poznajemy kraje frankofońskie

Regulamin Konkursu

?Poznajemy kraje frankofońskie poprzez stacje dydaktyczne?

 

CELE KONKURSU:

- promocja języka francuskiego wśród uczniów szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych,

- nauka języka francuskiego poprzez wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowych metod,

- motywowanie uczniów do poszerzenia swoich wiadomości z zakresu kultury i cywilizacji krajów frankofońskich.

 

ORGANIZATORZY  KONKURSU:

- Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego PROF-EUROPE Oddział Zamość,

- II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu.

 

ZASADY KONKURSU:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczących się języka francuskiego.

2. Odbywa się w dwóch kategoriach: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

3. W konkursie uczestniczyć mogą reprezentanci szkoły wyłonieni przez nauczyciela języka francuskiego (1 nauczyciel może zgłosić max. 2-3 uczniów).

4. Zwycięzcy poprzednich edycji konkursu w kategorii szkoły ponadgimnazjalne, którzy wygrali wycieczkę do Francji nie mogą uczestniczyć  w kolejnej edycji.

5. Zgłoszeni na konkurs uczniowie przybywają na konkurs pod opieką nauczyciela języka francuskiego.

6. Konkurs odbywa się w marcu w ramach obchodów Zamojskich Dni Frankofonii w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu ul. Partyzantów 68. O dokładnym terminie konkursu uczestnicy zostaną poinformowani.

7. Szkoły wysyłają wypełnioną kartę zgłoszenia z nazwiskami uczniów reprezentujących szkołę i nazwiskiem nauczyciela-opiekuna na adres:

         II Liceum Ogólnokształcące

         ul. Partyzantów 68

         22-400 Zamość  z dopiskiem  KONKURS ?Poznajemy ?........  poprzez stacje dydaktyczne?.

6. Każdego roku konkurs dotyczy innego wybranego kraju frankofońskiego.

7. Na każdej stacji dydaktycznej obecny będzie członek jury do którego zgłaszają się uczestnicy konkursu ze swoją kartą odpowiedzi, na której juror zaznacza uzyskaną punktację i czas pracy na danej stacji.

8. Uczestnicy konkursu wykonują zadania konkursowe indywidualnie.

9. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu konkursu w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu.

10. Zwycięzcy otrzymają cenne nagrody, a wszyscy uczestnicy drobne upominki.

 

UWAGI KOŃCOWE:

 - Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców z podaniem imienia i nazwiska tych osób, na co uczestnicy wyrażają zgodę.

- Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na warunki niniejszego regulaminu.

- Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej II Liceum Ogólokształcącego w Zamosciu. Ponadto organizatorzy zastrzegają sobie prawo podania wyników  konkursu do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów.

 

ZAKRES TREŚCI PROGRAMOWYCH KONKURSU:

 Konkurs obejmuje następujące treści programowe z zakresu kultury i cywilizacji  wybranego kraju:

1. Geografia ( położenie na mapie, nazwy regionów, główne miasta, ludność, bogactwa naturalne, rzeki, sąsiadujące państwa, itp.).

2. Piosenka i wykonawcy.

3. Święta i tradycje z nimi związane.

4. Wielkie nazwiska (literatura, muzyka, malarstwo, kino, sport, medycyna, historia, teatr, ...).

5. Główne symbole wybranego kraju.

6. Produkty regionalne danego kraju.