Mistrz Ortografii Francuskiej

Regulamin Konkursu Ortograficznego

?Champion de l'Orthographe française - Mistrz Ortografii Francuskiej?

 

CELE KONKURSU:

- promocja języka francuskiego wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

- nauka ortografii francuskiej poprzez wykorzystanie w procesie dydaktycznym ciekawych metod,

- motywowanie uczniów do poszerzania swoich wiadomości z zakresu gramatyki  i ortografii języka francuskiego.

 

ORGANIZATORZY  KONKURSU:

- Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego PROF-EUROPE Oddział Zamość,

- II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu.

 

ZASADY KONKURSU:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczących się języka francuskiego.

2. Odbywa się w dwóch kategoriach: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

3. W konkursie uczestniczyć mogą reprezentanci szkoły wyłonieni w eliminacjach szkolnych i zgłoszeni przez nauczycieli języka francuskiego (nie ma ograniczeń co do ilości uczestników z danej szkoły).

4. Zwycięzcy poprzednich edycji konkursu w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, którzy wygrali wycieczkę do Francji nie mogą uczestniczyć  w kolejnej edycji.

5. Zgłoszeni na konkurs uczniowie przybywają na konkurs pod opieką nauczyciela języka francuskiego.

6. Konkurs odbywa się w marcu, w ramach Zamojskich Dni Frankofonii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Zamościu, ul. Partyzantów 68. O dokładnym terminie konkursu uczestnicy zostaną poinformowani przez organizatorów.

7. Szkoły wysyłają wypełnioną kartę zgłoszenia z nazwiskami uczniów reprezentujących szkołę i nazwiskiem nauczyciela-opiekuna na adres:

         II Liceum Ogólnokształcące

         ul. Partyzantów 68

         22-400 Zamość

do wyznaczonego dnia z dopiskiem KONKURS ?Mistrz Ortografii Francuskiej?

8. Wręczenie nagród odbędzie się w II Liceum Ogólnokształcącym.

9. Zwycięzcy otrzymają cenne nagrody, a wszyscy uczestnicy   upominki.

 

 UWAGI KOŃCOWE:

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców z podaniem imienia i nazwiska tych osób, na co uczestnicy wyrażają zgodę.

- Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na warunki niniejszego regulaminu.

- Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej II Liceum Ogólokształcącego w Zamosciu. Ponadto organizatorzy zastrzegają sobie prawo podania wyników  konkursu do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów.

   

ZAKRES TREŚCI PROGRAMOWYCH KONKURSU:

Konkurs obejmuje następujące treści programowe z zakresu ortografii francuskiej:

1. Tworzenie liczby mnogiej

- rzeczowników

- przymiotników

- przymiotników określających kolory

2. Tworzenie rodzaju żeńskiego

- rzeczowników

- przymiotników

3. Zgodność imiesłowu przeszłego czasowników odmienianych z ?tre i avoir

4. Odmiana czasowników I grupy

- zmieniających akcent ( np. acheter, préférer )

- kończących się na ?oyer, -ayer, -uyer

- kończących się na ?eter, -eler

5. Słowa i wyrażenia nieodmienne i najczęściej stosowane (np.aujourd?hui)

6. Liczebniki główne i porządkowe

7. Przysłówki kończące się na ?ment, -emment, -amment

8. Akcenty (np.a /?, ou / o? )

9. Zaimki nieokreślone

- przymiotne

- rzeczowne

10. Homofony gramatyczne (np. ce/se, son/sont , ces/ses, c'est/s'est)

 

 Bibliografia:

1.Gramatyka francuska dla młodzieży, G. Migdalska, Bescherelle, PWN

2.Grammaire autrement, M.-L.Chalaron, R.Roesch, PUG

3.Gramatyka języka francuskiego z ćwiczeniami, M.Deneux, PONS

4.Orthographe de A ? Z, C.Berthelin, HACHETTE

 

Karta zgłoszenia