konkurs plastyczny - regulamin

FLAGA EUROPY   - KONKURS PLASTYCZNY

Art. 1

Zarządy stowarzyszeń miast partnerskich z Bagnols-sur-Cèze ( Francja), Braunfels (Niemcy), Carcaixent (Hiszpania), Eeklo ( Belgia), Feltre (Włochy), Newbury (Wielka Brytania) i Zamościa (Polska) ogłaszają międzynarodowy konkurs plastyczny na dotychczas niepublikowane prace pod tytułem 'Flaga Europy'.

Konkurs jest częścią projektu „ImagE50 - Immaginare il futuro: percorso in otto tappe verso l'Europa del 2050” - finansowanego przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury w ramach programu „Europa dla obywateli” - którego założeniem jest edukacja, rozpowszechnianie informacji, wymiana pomysłów i projektów, zbieranie pozytywnych i krytycznych opinii na temat Europy.

Art. 2

Uczestnikami konkursu są dzieci w wieku od 11 do 15 lat. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Art. 3

Zjednoczeni w różnorodności - to hasło najlepiej podsumowujące wartości Unii Europejskiej. Wyraża ono to, jak obywatele Europy współpracują na rzecz pokoju i wspólnego dobrobytu, uznając bogactwo kultur, tradycji i języków każdego ze swych krajów. Odnosząc się do tego hasła zapraszamy uczestników do zaprojektowania flagi Unii Europejskiej.

Art. 4

Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę w standardowym formacie A 2 lub A 3. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice i stylistyce.

Nie dopuszcza się do konkursu prac zespołowych. Prace niezgodne z założeniam konkursu nie będą przyjęte.

Art. 5

Na odwrocie każdej pracy należy podać następujące dane: imię i nazwisko oraz adres autora, numer telefonu kontaktowego i/lub e-mail kontaktowy, tytuł pracy. Do każdej pracy należy dołączyć formularz uczestnictwa; w przypadku nieletnich również deklarację zgody na udział w konkursie ze strony rodzica/opiekuna prawnego. Niezbędne jest wypełnienie i dostarczenie wraz z pracą wymienionych załączników we wszystkich ich częściach pod rygorem wykluczenia z konkursu.

Art. 6

Konkurs będzie podzielony na dwa etapy:

1) etap krajowy: prace muszą być dostarczone w terminie od poniedziałku 27 czerwca do czwartku 30 czerwca do Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem, Mokre 116 lub do Zamojskiego Centrum Wolontariatu w Osiedlowym Domu Kultury Okrąglak, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 28 a.

Komisja konkursowa reprezentująca organizatora - Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich Zamościa - wybierze jedną pracę, która zostanie dopuszczona do drugiego etapu konkursu. Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich Zamościa zorganizuje również wystawę otrzymanych prac.

2) etap międzynarodowy: wezmą w nim udział zwycięskie prace wybrane przez komisje konkursowe z poszczególnych miast partnerskich. Międzynarodowe jury wybierze spośród nich zwycięzcę europejskiego.

Art. 7

Na zakończenie I etapu konkursu zwycięzca otrzyma specjalną plakietkę, a uczestnikom zaklasyfikowanym od 2 do 5 miejsca zostaną przyznane dyplomy.

Ponadto zwycięzca krajowego konkursu zostanie zaproszony na koszt organizatorów na spotkanie finałowe projektu „ImagE50” w Brukseli w dnaich 8 - 11 września 2022 roku, podczas którego zostanie ogłoszony międzynarodowy zwycięzca konkursu.

Na życzenie zwycięzcy w podróży do Brukseli będzie mu towarzyszyła osoba dorosła (rodzic lub opiekun prawny).

Art. 8

Ocena jury jest na każdym etapie konkursu niepodważalna i nieodwoływalna.

Art. 9

Udział w konkursie jest równoznaczny z pełną akceptacją niniejszego regulaminu i jego warunków. Regulamin jest dostępny również na oficjalnej stronie internetowej projektu (www.image50.eu).