2. Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują dpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte         usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,         z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek           zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne           jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5- metrowego odstępu).

2.3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali                        egzaminacyjnej ( w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 

- podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

 

- wychodzi do toalety

 

- kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali.

2.4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, bserwatorzy i inne osoby uczestniczące w                           przeprowadzaniu egzaminu, specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali               egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy         zachowaniu niezbędnego odstępu.

2.5. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie             egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują                   przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w                           przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

2.6. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych,                       niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych               schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia,                         mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji                                                                                     minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego,               wynosi 2 m.

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa:

1. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi              szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu.

2. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi        okręgowej komisji egzaminacyjnej.

2.7. W przypadku EM zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami               lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcjitych miejsc oraz – jeżeli to konieczne –                         znajdujących   się w nich sprzętów i urządzeń.