Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

 1. 1.       Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik

  szkoły1, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana

  w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych

  z objawami COVID-19.

 2. 1.       Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna

  osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na

  egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych

  albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,

  z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 1.3.

 3. 1.       Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba

  zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie

  przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin,

  nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

  Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,

  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 4. 1.       Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,

  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 5. 1.       Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

  - zdający

  - osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie

    zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści

    pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub

    formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz      obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie

  egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni

  - inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości,

  dezynfekcję, obsługę szatni itp.

  - uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości

  zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu

  przeprowadzania egzaminu

  - pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka

  konieczność.

  Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej

  wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem

  sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania

  egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy

  np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

 6. 1.       Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym

  książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

 7. 1.       Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych,

  linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np.

  przyborów piśmiennych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających –

  konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.17.). W przypadku materiałów

  jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna.

  Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 8. 1.       Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób

  dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika

  dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed

  egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego.

 9. 1.       Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną

  butelkę z wodą.

 10. 1.       Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby

  przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść

  przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

 11. 1.       Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą

  w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły

  na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest

  odpowiednia przestrzeń (tj. wydzielone pomieszczenie, zachowanie dystansu

  1,5 m, okna w pomieszczeniu powinny być otwarte, o ile pozwalają na to

  warunki atmosferyczne).

 12. 1.       Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych

  członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu,

  zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu

  na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

1.