ZMIANA TERMINÓW EGZAMINU MATURALNEGO

Na podstawie § 1 pkt 4 rozporządzenia MEN z dnia 10 kwietnia 2020 roku
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 nastąpiła zmiana harmonogramu
przeprowadzania egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym
i poprawkowym.
Nowe terminy wyżej wymienionych egzaminów zostaną ogłoszone przez Dyrektora
CKE w uzgodnieniu z MEN na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie później
niż na 21 dni przed terminem danego egzaminu.
Proszę o bieżące śledzenie informacji ukazujących się na stronie: Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz szkoły.

Beata Chmura- Dyrektor II LO w Zamościu