Zasady obowiązujące uczniów II LO po powrocie do szkoły.

  1. Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Uczeń, nie może przyjść na lekcje , jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam/a jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Wszyscy wchodzący do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce. Dozowniki z płynem dezynfekującym znajdują się przy wejściach do szkoły oraz w salach lekcyjnych.
  4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową. Z obowiązku noszenia maseczki zwolnione są osoby posiadające zaświadczenie lekarskie.
  5. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej  szkoły w przestrzeni wspólnej.
  6. Uczniowie mogą zdjąć maseczki po wejściu do sali lekcyjnej. Uczeń ma obowiązek ponownie założyć maseczkę kiedy:

          - podchodzi do niego nauczyciel

          - wychodzi z Sali. 

        7. Uczniowi mają zajęcia w jednej sali lekcyjnej , z wyjątkiem informatyki i wychowania fizycznego